Zgłoś interwencję

Akcje i działania przeprowadzone w 2012 r.

Akcja „Fajerwerki"Kontrole punktów sprzedaży fajerwerków strażnicy przeprowadzali w dniach 27 - 31 grudnia 2012 r. Strażnicy kontrolowali punkty sprzedaży materiałów pirotechnicznych, potocznie zwanych fajerwerkami. Strażnicy sprawdzali, czy sprzedawane są wyłącznie osobom pełnoletnim przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Podczas kontroli przeprowadzono również akcję informacyjną o sposobie postępowania z materiałami pirotechnicznymi. Funkcjonariusze sprawdzali, czy handlujący posiada zawartą umowę dzierżawy terenu, na którym odbywa się handel oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Strażnicy skontrolowali punkty sprzedaży przy ul. Dworek, Kilińskiego, Wrębowa, Patriotów oraz Żorska i nie wykryli żadnych nieprawidłowości.

Akcja „Choinka"
Od 19 grudnia 2012 r. funkcjonariusze przeprowadzali kontrole punktów zajmujących się handlem choinkami. Strażnicy miejscy wraz ze strażą leśną sprawdzali pochodzenie drzewek. Strażnicy sprawdzali miedzy innymi, czy przedsiębiorca posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej na prowadzenie tego typu usług, oraz czy zawarł umowę dzierżawy terenu, na którym prowadzi działalność. Podczas kontroli weryfikowano również pochodzenie choinek, czy przypadkiem nie pochodzą z kradzieży. Przeprowadzona kontrola nie wykazała większych nieprawidłowości. Funkcjonariusze sprawdzili przede wszystkim targowiska w mieście oraz punkty handlowe zlokalizowane w pobliżu marketów. Akcja trwała do 22 grudnia.

Akcja „Targowisko"

Istotne miejsce w działalności rybnickiej Straży Miejskiej zajmowały działania podejmowane wobec osób prowadzących działalność handlową w miejscach do tego celu niewyznaczonych, prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia, uwidaczniania cen i legalizacji wag. Rejon targowiska miejskiego jest zatem miejscem wymagającym szczególnego zabezpieczenia przez służby porządkowe.Z uwagi na charakter prowadzonego handlu na placu targowym, którego ograniczeniami czasowymi są niesprzyjające warunki atmosferyczne i zmierzch dnia, teren ten włączony jest do stałej trasy obecności Straży Miejskiej, na której skierowane zostały w zależności od potrzeb patrole piesze lub zmotoryzowane.
Program ,,Bezpiecznie na drodze, w domu i na podwórku"
Program skierowany był do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i miał na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią. Przedsięwzięcie zakładało spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej na terenie szkół, jak również wizyty uczniów w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku w pomieszczeniu, gdzie znajduje się monitoring wizyjny miasta. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców. Entuzjazm dzieci biorących udział w spotkaniach z policjantami i strażnikami zrodził pomysł rozszerzenia akcji ,,Bezpieczny pierwszak" na wszystkich uczniów klas pierwszych. W trakcie spotkań uczniowie otrzymywali od strażników miejskich odblaskowe maskotki oraz zawieszki, które w znacznym stopniu poprawiają ich widoczność na drodze. W ramach modułu ,,Bezpieczny Pierwszak" podejmowane były następujące działania: pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w terenie - bezpieczna droga do szkoły oraz praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę, spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły - stop agresji i przemocy, pogadanki na temat ,,Bezpieczne zabawy wiosną i zimą", pogadanki na temat ,,Bezpiecznie spędzamy ferie i wakacje", filmy edukacyjne cykliczne wizyty pierwszoklasistów w KMP w Rybniku.
 
Akcja „Mandat zaufania"
 
Od 5 sierpnia 2012 r. podczas przeprowadzania kontroli miejsc, gdzie obowiązuje znak „zakaz kąpieli", funkcjonariusze Straży Miejskiej z Rybnika przyznawali „mandaty zaufania" osobom popełniającym wykroczenie. Mandat zaufania uprawniał do bezpłatnego wstępu na kąpielisko Ruda w Rybniku, zlokalizowane przy ul. Gliwickiej, jednak osoba przyłapana na wykroczeniu mogła skorzystać z taryfy ulgowej tylko jeden raz. Akcja miała na celu uświadomienie mieszkańcom naszego miasta zagrożenia, które mogą być konsekwencją zażywania kąpieli w miejscach zabronionych, oraz przedstawienie alternatywy dla spędzania czasu w gronie rodzinnym w bezpieczny sposób. Funkcjonariusze pouczali również o skutkach zdrowotnych, gdyż zanieczyszczona woda może powodować choroby skóry, układu pokarmowego oraz oddechowego. Strażnicy przyjrzeli się w szczególności zbiornikom wodnym Pniowiec oraz Gzel.
 
Program ,,Moje czyste miasto"
 
Program ,,Moje czyste miasto" ma na celu doprowadzenie wyglądu Rybnika do standardów najbardziej zadbanych miast polskich. Cel ten był realizowany poprzez kontrolę ulic, placów, nieruchomości publicznych i prywatnych, kontrolę prawidłowego umieszczania ogłoszeń i reklam na terenie miasta oraz egzekwowanie usuwania odnalezionych wraków pojazdów oraz powstających dzikich wysypisk. W związku z powyższym strategia działania w tym programie nakierowana była również na edukację tj. rozmowy pouczająco-ostrzegawcze, polecenia, zalecenia itd.
 
Akcja „Pupil"
 
Akcja „Pupil" skierowana była do właścicieli czworonogów i miała na celu przypomnienie obowiązujących przepisów. Naszym celem było przypomnienie, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność za jego utrzymanie.W czasie akcji, strażnicy w szczególności zwracali uwagę na bezpieczeństwo przy trzymaniu zwierząt oraz o obowiązkowym ochronnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Ponadto strażnicy zwracali uwagę na przepis związany z utrzymaniem zwierząt (art. 145 Kodeksu Wykroczeń - zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności).
 
„Wagarowicz"
 
Głównym celem tych działań było przede wszystkim ograniczenie ucieczek z zajęć szkolnych, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, ograniczenie negatywnych zachowań, podnoszenie świadomości uczniów i rodziców na temat odpowiedzialności prawnej wynikającej z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz poszerzenie wiedzy na temat unikania zagrożeń. Strażnicy zwracali szczególną uwagę na grupy młodzieży lub pojedyncze osoby, których zachowanie wskazywałoby na wagarowanie. Kontrole odbywały się w godzinach pracy poszczególnych placówek oświatowych i obejmowały okolice szkół, miejsc rozrywki, centra handlowe, punkty gastronomiczne, kina, parki, place zabaw i skwery oraz inne znane funkcjonariuszom miejsca gromadzenia się młodzieży. Patrole miały również zapobiegać zdarzeniom, w których nieletni mogliby być ofiarami. W związku z prowadzoną akcją strażnicy przypominali przedsiębiorcom prowadzącym lokale gastronomiczne oraz sprzedawcom prowadzącym działalność w zakresie handlu alkoholem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabroniona jest sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia.
 
„Bezpieczny weekend"
 
Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku oraz eliminowanie wybryków chuligańskich przez młodzież.W celu zwiększenia skuteczności idei przedsięwzięcia organizowane były przy współpracy z Policją wspólne patrole (patrole mieszane: strażnik - policjant) w czasie weekendów. Patrolowano rejony dyskotek oraz miejsca szczególnie niebezpieczne, a także grupy młodzieży po zakończonej dyskotece, które odprowadzane były do granic miasta lub przystanków autobusowych. W tym czasie patrole w szczególności reagowały na akty dewastowania budynków, malowania graffiti, niszczenia pojazdów, dewastacji oświetlenia ulicznego itp. Eliminowały zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych interweniując w stosunku do osób nietrzeźwych zakłócających porządek publiczny.
 
Akcja ,,Bezpieczne ferie"
 
Akcję rozpoczęto w poniedziałek 30 stycznia 2012 r. wraz z nadejściem ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Straż Miejska w Rybniku podjęła działania zmierzające do zapewnienia, przemieszczającym się przez teren naszego miasta, osobom szeroko rozumianego porządku i bezpieczeństwa, by wypoczynek, tak mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto turystów, odbywał się spokojnie i bezpiecznie. Strażnicy podejmowali działania prewencyjne w miejscach, gdzie mogło dochodzić do wypadków z udziałem dzieci tj. ciągi komunikacyjne, parki, dzikie lodowiska, a także tereny szkół i centra handlowe.
 
Odśnieżanie i usuwanie lodu
 
Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, występujące opady śniegu, strażnicy w ramach akcji zima przeprowadzali kontrole posesji i przypominali o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości.Funkcjonariusze w szczególności zwracali uwagę na odśnieżanie chodników wokół posesji, usuwanie nawisów lodowych z dachów oraz oczyszczanie ze śniegu dachów obiektów wielko - powierzchniowych, kiedy to obfite opady śniegu mogły spowodować nadmiernie obciążenie dla ich konstrukcji.

„Pomoc osobom bezdomnym i nietrzeźwym"
 
Większość ofiar mrozów to osoby bezdomne. Straż Miejska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Komendą Miejską Policji w miesiącach zimowych przeprowadziły wspólne patrole w miejscach, w których jest zagrożone ich życie i zdrowie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie przebywały osoby bezdomne. Podczas takich kontroli strażnicy przekonywali ich do przyjęcia pomocy i skorzystania z możliwości noclegu w placówce Brata Alberta znajdującej się w Przegędzy. Jedynym warunkiem do spędzenia kilku godzin w ciepłym i bezpiecznym miejscu była trzeźwość. Osoby bezdomne uświadamiane były również o występujących zagrożeniach związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń w sezonie zimowym np. możliwość zaczadzenia lub poparzenia. Większość klatek schodowych jest zaopatrzona w domofony, które uniemożliwiają wejście osobom postronnym. Bezdomni skarżyli się, że nawet w największe mrozy są przepędzani z klatek schodowych, czy poczekalni dworcowych, gdzie znajdowali schronienie. Noce spędzali w altankach na działkach, w piwnicach lub chodząc po mieście. Strażnicy przewozili takie osoby do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub zabierane były przez Pogotowie Ratunkowe.

"Bezpiecznie na drodze w domu i na podwórku"
 


Program skierowany był do wszystkich pierwszoklasistów rybnickich szkół i miał na celu głównie kształcenie umiejętności bezpiecznego funkcjonowania ucznia klasy I szkoły podstawowej na terenie szkoły oraz poza nią. Przedsięwzięcie zakładało spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej na terenie szkół, jak również wizyty uczniów w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku w pomieszczeniu, gdzie znajduje się monitoring wizyjny miasta. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i ich rodziców. Entuzjazm dzieci biorących udział w spotkaniach z policjantami i strażnikami zrodził się pomysł rozszerzenia akcji ,,Bezpieczny pierwszak" na wszystkich uczniów klas pierwszych. W trakcie spotkań uczniowie otrzymywali od strażników miejskich odblaskowe maskotki oraz zawieszki, które w znacznym stopniu poprawiają ich widoczność na drodze. W ramach modułu ,,Bezpieczny Pierwszak" podejmowane były następujące działania: pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zajęcia w terenie - bezpieczna droga do szkoły oraz praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym przechodzeniu przez drogę , spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły - stop agresji i przemocy, pogadanki na temat ,,Bezpieczne zabawy wiosną i zimą ", pogadanki na temat ,,Bezpiecznie spędzamy ferie i wakacje”, filmy edukacyjne cykliczne

wizyty

pierwszoklasistów w KMP w Rybniku.

 
Ilość kontroli posesji

24.02.2020  

Liczba zgłoszeń: 30
Ujawnione wykroczenia: 27
Liczba kontroli: 7

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar