Zgłoś interwencję

Przetwarzanie Danych Osobowych

RODO

Straż Miejska w Rybniku informuje, iż w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku lub Straż Miejska w Rybniku, reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej w Rybniku, z siedzibą przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora,
  • poprzez adres email sekretariat@sm.rybnik.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Jakub Salamon.

Z inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email sekretariat@sm.rybnik.pl lub listownie, przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiące realizację obowiązku informacyjnego wynikają z:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik.

2. Straż Miejska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Straż Miejska w Rybniku, ul. Władysława Stanisława Reymonta 54, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@sm.rybnik.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby, w wyniku przetwarzania jej danych osobowych na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

 

 

Ilość kontroli posesji

15.08.2019 

Liczba zgłoszeń: 20
Ujawnione wykroczenia: 10
Liczba kontroli: 4

3002_0.59903600 1479293472.jpg (49 KB)

praca.jpg (127 KB)

Walka ze smogiem

Sprawdź jakoś powietrza

 tematykaprelekcji.jpg (31 KB)

 Dokument123.jpg (47 KB)

darmowa-pomoc-prawna.png (39 KB)

 

Przetwarzanie.jpg (106 KB)

  

  Segreguj Rybnik

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 Rybnicki System Informacji Przestrzennej

 

STOP 18

 

 ITAKA 

 

 

Rybnik
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komenda Główna Policji
Krajowa Rada Komendantów
Oskar